Wycinka drzew i krzewów

Począwszy od 01.01.2017 zmieniają się zasady zgłaszania wycinki drzwe i krzewów na ROD.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów na obszarach ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

Ze względów formalnych, poszczególni działkowcy nie występują bezpośrednio z wnioskiem o wycinkę do odpowiedniego Urządu Gminy /w naszym przypadku jest to gm. Swarządz lub gm. Pobiedziska/, ale należy taki wniosek złożyć do Zarządu ROD. Dopiero wniosek złożony przez Zarząd ROD jest rozpatrywany przez urzędników, a wnioski składane idywidualnie są odrzucane lub odsyłane celem uzupełnienia. Bardzo ważne jest by osoba wypełniająca wniosek o wycinkę drzew wypełniła go dokładnie wraz z wypełnieniem mapki oraz szczegółowymi danymi. Niepełne i nieczytelne wnioski są przez urzędników odsyłane do uzupełnienia lub poprawy albo wręcz odrzucane. Prosimy o sumienność w tym względzie.

W związku z taką drogą formalną wniosku, mając na względzie konieczność zaangażowania osób trzecich /członkowie Zarządu ROD/ ustalono dwa zasadnicze terminy składania wniosków o wycinkę:

1. Termin jesienny: wniosek składamy do końca sierpnia do Zarządu ROD, z kolei Zarząd jest zobligowany złożyć taki wniosek w miesiącu wrześniu do właściwego Urzędu Gminy. W tym przypadku wycinkę drzew można przeprowadzać bezzwłocznie po uzyskaniu pozwolenia /jednak nie wcześniej niż w miesiącu październiku/

2. Termin wiosenny: wniosek składamy do końca stycznia do Zarządu ROD, z kolei Zarząd jest zobligowany złożyć taki wniosek w miesiącu lutym do właściwego Urzędu Gminy. W tym przypadku wycinkę drzew można przeprowadzać bezzwłocznie po uzyskaniu pozwolenia /jednak nie wcześniej niż w miesiącu marcu/

Jedynym możliwym odstępstwem od powyższego jest złożenie wniosku w dowolnym terminie przypadku nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia na terenie ROD.

Wnioski o wycinkę drzew znajdą Państwo poniżej:

1. dla działek w obrębie gm. Pobiedziska proszę pobrać wniosek tutaj.
2. dla działek w obrębie gm. Swarzędz proszę pobrać wniosek tutaj.

Bezpośrednie linki do referatów ochrony środowiska w Urzędach gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje w zakresie wycinki drzew i krzewów:

1. Pobiedziska
2. Swarzędz